Semalt: Halaýan sahypalaryňyzy hasaba almazdan islendik brauzerde gutapjyklary nädip blokirlemeli

Web sahypalarynyň köpüsi, gözegçilik işlerini tertipleşdirmek üçin gutapjyklary ulanýarlar. Käbir ýagdaýlarda gutapjyklar, göz aýlaýan adama gowy internet tejribesini almaga kömek edýär. Mysal üçin, töleg web sahypasy müşderilerini parollaryny alýan kiber jenaýatçylardan goramak üçin gutapjyklary ulanýar. Gutapjyklar, gözleg tejribesini has ýönekeýleşdirýän ýaly, brauzeriňizden gutapjyklary ýok etmek isleýän käbir ýagdaýlaryňyz bar.

Bu SEO makalasynda Semalt-yň öňdebaryjy hünärmeni Jek Miller brauzeriňizdäki gutapjyklary nädip blokirlemelidigini öwreder. Şeýle hem, gutapjyklaryň işjeň işlemegini isleýän web sahypalaryňyzy nädip aýyrmalydygyny öwrenersiňiz.

Näme üçin gutapjyklary bloklamak isleýärsiňiz?

Gutapjyk, brauzer tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin web sahypasy kompýuteriňize ýerleşdirýän faýl (minimal). Bu faýl bu brauzer hakda maglumatlary saklaýar we soňraky ulanyşyňyzda size kömek edýär. Mysal üçin, saýtlar arabaňyzdaky zatlar, gezelenç sessiýalary we göz aýlamak endikleri ýaly maglumatlary bu ýerde saklap biler. Bu faýllar oňat we maglumatlary täzelemegi dowam etdirýär. Şonuň ýaly-da, zyýanly hüjümçiler käbir hüjümlerini amala aşyrmak üçin bu aýratynlygy ulanyp bilerler. Mysal üçin, adamlarda web sahypalarynyň ulanylyşyny bilmezden yzarlaýan hakerler bolýar. Beýleki ýagdaýlarda, adamlar bu we başga-da köp mysallarda üçünji taraplaryň özleri hakda toplamak isleýän maglumatlaryny çäklendirmek isläp bilerler, brauzer endikleriňizi sazlamak üçin gutapjyklary nädip blokirlemelidigini öwrenmek zerur bolup biler.

Bu gollanmada bu prosedurany görkezmek üçin käbir adaty brauzerleri ulanarys. Bu brauzerlere Firefox, Chrome we Internet Explorer girýär. Bu ýagdaýlaryň hemmesinde gutapjyklary kabul etmegiň we öňüni almagyň tebigy usullary bar. Bu proseduranyň beýleki brauzerlere hem degişlidigini bellemelidiris. Onlyeke-täk tapawut, programmistleriň üýtgemelerine prosedura barmagy bolup biler. Ulanylýan operasiýa ulgamy barada alada etmeli däl.

Internet Explorer:

Bu brauzerde, girýän web sahypalaryňyz üçin gutapjyklary dolandyrmak mümkin. Gutapjyklary blokirlemek üçin sazlamalar (Diş) nyşanyna basyň. Soňra wersiýalara girip bilersiňiz]> Internet opsiýalary> Gizlinlik> Sahypalar. Şu nukdaýnazardan, web sahypasynyň gizlinlik menýusyny özbaşdak düzüp bilersiňiz. Sahypalary el bilen goşmak islemeýän bolsaňyz, ösen düwmä basyň we gyssagly düwmäni barlaň.

Firefox:

Bu ýerde gutapjyklar ýaly aspektlere gözegçilik etmegiň käbir berk gözegçilikleri bar. Saýlawlara gidiň, soňra gizlinlik. Gizlinlikde menýu aşak düşýär. Kukileriň bu ýerdäki web sahypalaryny döretmegine rugsat bermäň ýa-da rugsat bermäň. Şeýle hem, Firefox brauzeriňizde ýörite gutapjyk häsiýetini düzüp bilersiňiz.

Chrome:

Chrome-da sazlamalara girip, ösen sazlamalara basyp bilersiňiz. Giňeldilen sanawda mazmun sazlamalaryna basyp, "gutapjyklar" bölümine girip bilersiňiz. Beýleki brauzerler ýaly, gutapjyklaryňyzy bu bölümden dolandyryp bilersiňiz.

Gutapjyklary dolandyrmagyň käbir erbet taraplary bar. Mysal üçin, mahabat torlary size mahabat berip bilmez. Beýleki ýagdaýlarda, sahypalaryň arasynda bizar ediji popuplar we interstisial mahabatlar bolýar. Näme edýändigiňizi bilmeseňiz, IT hünärmeni bilen maslahatlaşmak zerurdyr. Gutapjyklaryň üýtgemegi sebäpli adamlaryň PayPal hasaplary fondlaryna kömek eden ýagdaýlary bar.

mass gmail